Njohuria mediatike është një vaksinë kundër dezinformatave për romët

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

Nga Xhenson Çela

Dixhitalizimi po pushton botën dhe po bëhet me shpejtësi një e drejtë themelore për të gjithë për të hyrë dhe për ta shijuar. Ne jo vetëm që jemi të ekspozuar ndaj sasive të panumërta të informacionit dhe të dhënave që kërkojnë aftësi dixhitale për t’u aksesuar, por gjithashtu kemi nevojë për një nivel të rritur njohurish për t’iu qasur atyre me aftësi. Përhapja e shpejtë e dezinformatave dhe dezinformatave është kthyer në një sfidë globale dhe na takon të gjithëve që të ndërmarrim veprime. Kompani të tilla si Google dhe filialet e saj kanë zbatuar tashmë politika për të hequr ose zvogëluar dukshmërinë e përmbajtjes që shkel politikat e saj, duke përfshirë informacione të rreme në lidhje me COVID-19 dhe integritetin e zgjedhjeve. Google gjithashtu bashkëpunon me kontrollues faktesh të palëve të treta për të shqyrtuar dhe vlerësuar saktësinë e përmbajtjes në platformat e tij.

Kjo rritje e mbështetjes në aktivitetin online ngre pyetje të rëndësishme: A janë përdoruesit mjaft të informuar dhe të aftë për t’u angazhuar në mënyrë kritike me informacionin në internet? Dhe çfarë ndodh nëse dezinformimi ose dezinformimi synon grupet e cenueshme, si romët?

Literatura mediatike dhe informative

Literatura mbi Median dhe Informacionin (MIL) luan një rol vendimtar në këtë drejtim. MIL i referohet aftësisë për të aksesuar, vlerësuar dhe përdorur në mënyrë efektive lloje të ndryshme mediash dhe informacioni. Në botën e sotme, përdoruesit bombardohen me informacione nga burime të shumta, të tilla si media sociale, media dhe reklama. Pa aftësitë për të analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike këtë informacion, është e lehtë të mashtroheni ose të ndikoheni nga përmbajtje të rreme ose të njëanshme. MIL është i rëndësishëm sepse i ndihmon njerëzit të lundrojnë mbi këtë mbingarkesë informacioni dhe të marrin vendime të informuara bazuar në burime të besueshme dhe të sakta. Gjithashtu i ndihmon njerëzit të bëhen konsumatorë dhe prodhues më të përgjegjshëm të përmbajtjes mediatike. Aftësitë MIL përfshijnë; të kuptuarit se si të verifikohet besueshmëria e burimeve, të njohësh paragjykimet dhe propagandën, dhe të dish se si të përdorësh mediat për t’u shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën qytetare. Në përgjithësi, MIL është një grup aftësish thelbësore për këdo që dëshiron të jetë një anëtar i informuar dhe aktiv i shoqërisë në epokën dixhitale.

Romët dhe dhuna në botën reale

Për romët, ndikimi i dezinformimit është veçanërisht shqetësues, pasi ata shpesh janë në shënjestër të fushatave dezinformuese që përjetësojnë stereotipe të dëmshme dhe kontribuojnë në diskriminim. Në Shqipëri, cilësia dhe saktësia e informacionit në lidhje me romët është shpesh e pakënaqshme, me tituj mashtrues, dezinformata dhe përmbajtje me cilësi të dobët. Përfaqësime të tilla në media shpesh pasqyrojnë opinionet ekzistuese publike dhe kanë forcuar stereotipet. Pak kohë më parë, në shtetin fqinj të Shqipërisë, Greqi, vrasja e një djaloshi 16-vjeçar rom nga një oficer policie u përhap në të gjithë mediat greke dhe më gjerë. Djali rom u vra nga policia pasi nuk kishte paguar 20 euro faturën e gazit. Një sërë protestash ndodhën në ditët në vijim dhe tituj të paqartë dhe sensacionalistë u replikuan në lajmet shqiptare. Duke u fokusuar në atë se si romët ishin përgjegjës për protestat e dhunshme, në vend të vrasjes së djalit rom nga policia, këta tituj rrezikuan të nxisnin dhe të nxisnin urrejtjen e botës reale kundër komunitetit rom.

Sa më sipër është një shembull i gazetarisë mediatike që nuk merr në konsideratë ndikimin që mund të kenë titujt dhe përmbajtjet në jetën e grupeve vulnerabël si romët. Historia ka treguar se dhuna e madhe raciste mund të gjurmohet në gjuhën e urrejtjes dhe propagandën keqdashëse kundër individëve ose grupeve të njerëzve: thjesht shikoni gjenocidet e nxitura nga ndjenjat raciste dhe ideologjitë fashiste në Evropë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në ditët e sotme, është e lehtë që urrejtja në internet të përkthehet në veprime të dhunshme të botës reale, të cilat, pasi të ndizen, mund të sjellin pasoja shkatërruese.

MIL dhe komunitetet rome

MIL është një mjet thelbësor në luftimin e përhapjes së dezinformatave dhe urrejtjes në internet, megjithatë kjo mund të jetë e vështirë për romët, të cilëve shpesh u mungon aksesi në teknologji dhe arsimim bazë ose shkrim-lexim. Kur bëhet fjalë për botën dixhitale, komunitetet rome përballen me çështje të ndërlidhura: ata përjetojnë më shumë diskriminim online (dhe offline) sepse janë romë dhe për shkak të diskriminimit strukturor, ata shpesh janë në disavantazh kur bëhet fjalë për aksesin në teknologji dhe arsim. . Anticiganizmi sistematik do të thotë se komunitetet e cenueshme rome jo vetëm që përballen me më shumë urrejtje në internet, por shpesh nuk janë në gjendje të angazhohen në mënyrë efektive me mediat online për ta luftuar atë. Në këtë mënyrë, arsimi joformal ofron një mundësi kritike për të pajisur romët, veçanërisht të rinjtë romë, me aftësitë që u nevojiten për të lundruar në botën komplekse të informacionit dhe medias. Duke promovuar MIL në këto mjedise, romët do të zhvillonin aftësitë e të menduarit kritik për të njohur dhe sfiduar dezinformatat dhe përshkrimet stereotipe të romëve.

Pra, çfarë mund të bëjmë për të promovuar MIL dhe angazhimin e të rinjve në luftën kundër keqinformimit në mesin e komuniteteve rome?

Inkurajoni të rinjtë romë që të vlerësojnë dhe vënë në pikëpyetje informacionin që hasin në internet duke promovuar arsimimin dhe edukimin mediatik në mjedise joformale, siç janë seminaret e komunitetit dhe programet pas shkollës në komunitetet rome. Ofrimi i programeve arsimore MIL në qendra komunitare, biblioteka dhe mjedise të tjera joformale mund të ndihmojë gjithashtu në krijimin e hapësirave për të diskutuar rëndësinë e aftësive të edukimit mediatik dhe për të pajisur individët me njohuritë dhe aftësitë për të vlerësuar në mënyrë kritike informacionin nga burime të ndryshme.

Në të njëjtën kohë, ata anëtarë të komuniteteve që janë më të privuar nga arsimi duhet të jenë në gjendje të kenë akses në informacione të besueshme në gjuhën rome përmes infrastrukturës së aksesueshme dhe të përshtatur sipas nevojave, siç janë mediat tradicionale. Së fundi, iniciativat për edukimin mediatik të bazuara në komunitet do të ishin të dobishme për të inkurajuar prodhimin e përmbajtjes të informuar nga përvoja dhe zëri i vetë komunitetit rom. Iniciativa të tilla mund të përfshijnë; seminare të gazetarisë qytetare dhe fushata për edukimin mediatik.

Njohuria në media dhe informacione është thelbësore për zhvillimin e një shoqërie të informuar, të angazhuar dhe të përgjegjshme. Sigurimi i aksesit në teknologji dhe aftësisë për t’u përfshirë me përmbajtje dixhitale për grupet e margjinalizuara jo vetëm që do të hapte botën dixhitale ndaj tyre, por do të merrte parasysh qëndrimin dhe zërin e tyre, duke theksuar pozicionin e tyre dhe duke kontribuar në inkuadrimin e narrativës së tyre. Në mënyrë thelbësore, përfshirja e të rinjve romë në luftën kundër dezinformimit është një përgjegjësi sociale dhe një mundësi. Të rinjtë janë vendas dixhitalë dhe shpesh kanë një kuptim unik të teknologjisë dhe medias. Përparim i rëndësishëm është i mundur përmes promovimit të MIL në arsimin joformal dhe angazhimit të të rinjve romë në këtë luftë.

 

 

Më të lexuarat