Dështimi i Çekisë për të mbledhur të dhënat për fëmijët romë në kujdesin shtetëror shkelje të kartës sociale evropiane

Të fundit

Community Reporters Albania
Community Reporters Albaniahttps://reportersalbania.com
C.R.A është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka qëllim të promovojë gazetarinë qytetare në Shqipëri. Misioni i Community Reporters Albania është të raportojë çështjet sociale të thelluara me natyrë investigative.

Komiteti Evropian i të Drejtave Sociale ka nxjerrë një vendim historik kundër Republikës Çeke, duke pranuar se mungesa e mbledhjes së të dhënave të mjaftueshme për mbi përfaqësimin e fëmijëve romë në kujdesin shtetëror të vendit përbën diskriminim indirekt. Ky vendim i detyrueshëm është rezultat i një ankese të paraqitur bashkërisht nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve (ERRC) dhe Forumi për të Drejtat e Njeriut (FORUM) në fillim të vitit 2020.

“Vendimi dërgon një mesazh të qartë – qeveritë nuk mund të fshihen më pas justifikimit të mos mbledhjes së të dhënave etnike për të fshehur praktikat e tyre diskriminuese kundër komuniteteve rome. Vendimi thekson rolin vendimtar të dhënave etnike në formësimin e politikave me ndikim, duke i bërë jehonë shqetësimeve të ngritura nga ndërkombëtarët e respektuar organe si ECRI, Komisioneri për të Drejtat e Njeriut dhe Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”, tha drejtoresha ligjore e ERRC, SenadaSali.

“Vendimi i Komitetit Evropian ofron një mundësi për të unifikuar praktikën e mbledhjes së të dhënave etnike dhe për të krijuar një metodë të ndjeshme dhe transparente për të vlerësuar saktësisht se ku dhe në çfarë mase po ndodh diskriminimi ndaj romëve. Ky vendim do të vërë në dispozicion të dhëna që mund të ndihmojnë në zbulimin e natyrës strukturore të diskriminimit dhe anticiganizmit” tha MarošMatiaško, Këshilltar i Lartë Ligjor në FORUM.

Ankesa argumentoi se Republika Çeke dështoi në detyrën e saj për të siguruar zbatimin e politikave efektive, veçanërisht mbledhjen dhe vlerësimin e të dhënave që do të zbusin numrin në mënyrë disproporcionale të lartë të fëmijëve dhe foshnjave romë të institucionalizuar. Argumentimi i ankesës ka të bëjë me shkeljet e nenit 16 (e drejta e familjes për mbrojtje sociale, ligjore dhe ekonomike) dhe nenit 17 (e drejta e nënave dhe fëmijëve për mbrojtje sociale dhe ekonomike) të Kartës së vitit 1961 të lexuar vetëm dhe në dritën e parimit të mosdiskriminimit të përfshirë në preambulën e Kartës së vitit 1961.

Komiteti konstatoi se Republika Çeke dështoi të trajtojë në mënyrë efektive mbi përfaqësimin e fëmijëve romë në kujdesin shtetëror, duke mos pasur të dhëna etnike dhe metoda alternative të vlerësimit. Ky lëshim ka të ngjarë të çojë në diskriminim indirekt ndaj fëmijëve romë. Rrjedhimisht, Komiteti identifikoi shkelje të nenit 17 dhe nenit 16 të Kartës së vitit 1961, krahas parimit të mosdiskriminimit të Kartës.

Vendimi nënvizon nevojën urgjente që Republika Çeke të korrigjojë dështimin e saj për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve dhe familjeve rome. Si nënshkruese dhe ratifikuese e Kartës Sociale Evropiane dhe Protokollit të saj Fakultativ, Republika Çeke është e detyruar të respektojë këtë vendim. Masat korrigjuese janë kolektive, duke u fokusuar në ndryshimet në nivel politikash dhe jo në dëmshpërblimet individuale. Republika Çeke duhet të tregojë se e ka trajtuar mungesën e mbledhjes së të dhënave etnike për fëmijët nën kujdesin shtetëror duke mbledhur të dhëna të tilla ose duke përdorur metoda alternative.

Komiteti nënvizoi se ndërkohë që shtetet kanë njëfarë diskrecioni në zgjedhjen e metodave për të vlerësuar dhe trajtuar çështjen, mbledhja dhe analiza e të dhënave etnike është një mjet “i domosdoshëm” për krijimin e politikave adekuate.

 

Më të lexuarat